Page 7 - Nurol Enerji KVKK Politikası
P. 7

7.   BÖLÜM 7 – KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI

          7.1 KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

        Kişisel veri sahipleri aşağıda yer alan haklara sahiptirler:

          1) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
          2) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
          3) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
           öğrenme,
          4) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
          5) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu
           kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
          6) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini
           gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini
           isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini
           isteme,
          7) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
           kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
          8) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın
           giderilmesini talep etme.

          7.2 KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARINI KULLANMASI

        Kişisel veri sahipleri bölüm 7.1’de (“Kişisel Veri Sahibinin Hakları”) sayılmış haklarına ilişkin taleplerini
        Kurul’un  belirlemiş  olduğu  yöntemlerle  Şirketimize  iletebileceklerdir.  Bu  doğrultuda
        www.nurolenerji.com.tr  adresinden  ulaşılabilecek  “Veri  Sahibi  Başvuru  Formu”ndan
        yararlanabileceklerdir.

          7.3 ŞİRKETİMİZİN BAŞVURULARA CEVAP VERMESİ

        Şirketimiz, kişisel veri sahibi tarafından yapılacak başvuruları Kanun ve ikincil mevzuata uygun olarak
        sonuçlandırmak üzere gerekli idari ve teknik tedbirleri almaktadır.

        Kişisel veri sahibinin, bölüm 7.1’de (“Kişisel Veri Sahibinin Hakları”) yer alan haklara ilişkin talebini
        usule uygun olarak Şirketimize iletmesi durumunda, Şirketimiz talebin niteliğine göre en kısa sürede ve
        en geç 30 (otuz) gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir
        maliyet gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarife uyarınca ücret alınabilecektir.

                              6
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12