Page 3 - Nurol Enerji KVKK Politikası
P. 3

Şirketimiz, kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili yasal mevzuatta öngörülen
          minimum süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta
          kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre
          belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler
          işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama
          sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak ve
          belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha
          edilmektedir.

        2.2 KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI
        Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini mümkün kılan
        hukuki dayanaklardan yalnızca bir tanesi olup, aşağıda yer alan şartlardan birinin varlığı durumunda
        kişisel veriler, veri sahibinin açık rızası aranmaksızın Şirketimiz tarafından işlenmektedir.

        Açık rıza haricinde kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri
        olabileceği gibi birden fazla şart da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilmektedir. İşlenen
        verilerin özel nitelikli kişisel veri olması halinde, işbu Politika’nın 2.3 başlığı (“Özel Nitelikli Kişisel
        Verilerin İşlenmesi”) içerisinde yer alan şartlar uygulanacaktır.

          2.2.1   Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi
          Kanunda açıkça öngörülmekte ise diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin
          açıkça bir hüküm olması halinde veri sahibinin kişisel verileri, Şirketimiz tarafından mevzuatta
          öngörülen çerçevede işlenebilecektir.

          2.2.2   Fiili İmkansızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması
          Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik
          tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü
          korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri
          işlenebilecektir.

          2.2.3   Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması
          Veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması
          kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde işbu şart yerine getirilmiş
          sayılabilecektir.

          2.2.4   Şirketin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi
          Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için veri işlemenin zorunlu olması halinde
          veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

          2.2.5   Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi
          Veri sahibinin, kişisel verisini alenileştirmiş olması halinde ilgili kişisel veriler alenileştirme amacıyla
          sınırlı olarak işlenebilecektir.

          2.2.6   Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması
          Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri
          sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

                              2
   1   2   3   4   5   6   7   8