Page 2 - Nurol Enerji KVKK Politikası
P. 2

1.   BÖLÜM 1- GİRİŞ

        1.1.  GİRİŞ
        Kişisel verilerin korunması Nurol Enerji Üretim ve Pazarlama A.Ş.’nin (“Şirket”) en önemli öncelikleri
        arasında olup, Şirketimiz bu hususta yürürlükte bulunan tüm mevzuata uygun davranmak için azami
        gayreti göstermektedir. Bu konunun en önemli ayağını ise işbu Nurol Enerji Üretim ve Pazarlama A.Ş.
        Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”) oluşturmaktadır.

        İşbu Politika çerçevesinde Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerinin
        yürütülmesinde benimsenen ilkeler ve Şirketimizin veri işleme faaliyetlerinin 6698 sayılı Kişisel
        Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) yer alan düzenlemelere uyumu bakımından benimsenen
        temel prensipler açıklanmakta ve böylelikle Şirketimiz, kişisel veri sahiplerini bilgilendirerek gerekli
        şeffaflığı sağlamaktadır. Bu kapsamdaki sorumluluğumuzun tam bilinci ile kişisel verileriniz işbu Politika
        kapsamında işlenmekte ve korunmaktadır.

        1.2.  KAPSAM
        İşbu Politika, Şirketimiz çalışanları haricindeki kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt
        sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir.

        Söz konusu kişisel veri sahiplerine ilişkin detaylı bilgilere işbu Politika’nın EK-1 (“ Kişisel Veri Sahipleri”)
        dokümanından ulaşılması mümkündür.

        Çalışanlarımızın kişisel verilerinin korunmasına ilişkin Şirketimizin yürüttüğü faaliyetler ise, işbu
        Politika’daki esaslarla paralel olarak kaleme alınan Nurol Topluluğu Çalışanları Kişisel Verilerin
        Korunması ve İşlenmesi Politikası altında yönetilmektedir.

        2.   BÖLÜM 2 – KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

        2.1 Kişisel Verilerin Mevzuatta Öngörülen İlkelere Uygun Olarak İşlenmesi

          2.1.1.   Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme
          Kişisel veriler kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar gelmeyecek şekilde genel güven ve
          dürüstlük kuralına uygun olarak işlenmektedir. Bu çerçevede, kişisel veriler Şirketimizin iş
          faaliyetlerinin gerektirdiği ölçüde ve bunlarla sınırlı olarak işlenmektedir.

          2.1.2.   Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama
          Şirketimiz kişisel verilerin işlendiği süre boyunca doğru ve güncel olması için gerekli önlemleri
          almakta ve belirli sürelerle kişisel verilerin doğruluğunun ve güncelliğinin sağlanmasına ilişkin
          gerekli mekanizmaları kurmaktadır.

          2.1.3.   Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme
          Şirketimiz, kişisel verilerin işlenme amaçlarını açıkça ortaya koymakta ve yine iş faaliyetleri
          doğrultusunda bu faaliyetlerle bağlantılı amaçlar kapsamında işlemektedir.

          2.1.4.   İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma
          Şirketimiz kişisel verileri yalnızca iş faaliyetlerinin gerektirdiği nitelikte ve ölçüde toplamakta olup
          belirlenen amaçlarla sınırlı olarak işlemektedir.

          2.1.5.   İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar
               Muhafaza Etme

                              1
   1   2   3   4   5   6   7