Page 6 - Nurol Enerji KVKK Politikası
P. 6

kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın aktarılabilecektir. Aksi halde veri sahibinin
          açık rızası alınacaktır.

       Eğer özel nitelikli kişisel veriler yurt dışına aktarılacak ise yukarıda yer alan şartlara ek olarak Yeterli
       Korumaya Sahip Yabancı Ülkeler’e veya Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu
       Yabancı Ülkeler’e özel nitelikli kişisel veriler aktarılır.

        4.   BÖLÜM 4 – KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN AYDINLATILMASI
        Şirketimiz, Kanun’un 10’uncu maddesine ve ikincil mevzuata uygun olarak kişisel veri sahiplerini kişisel
        verilerinin veri sorumlusu olarak kim tarafından, hangi amaçlarla işlendiği, hangi amaçlarla kimlerle
        paylaşıldığı, hangi yöntemlerle toplandığı ve hukuki sebebi ve veri sahiplerinin kişisel verilerinin
        işlenmesi kapsamında sahip olduğu hakları konusunda bilgilendirmektedir.

        5.   BÖLÜM 5- KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI
        Şirketimiz, kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili yasal mevzuatta öngörülen
        minimum süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel
        verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu
        süreye uygun davranmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli
        olan süre kadar saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha
        sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok
        etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir.

        6.   BÖLÜM 6- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR
        Şirketimiz, Kanun’un 12’inci maddesine uygun olarak, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak
        açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerde meydana gelebilecek güvenlik eksikliklerini
        önlemek için, korunacak verinin niteliğine göre gerekli tedbirlerini almaktadır. Bu kapsamda Şirketimiz
        Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından yayımlanmış olan rehberlere uygun olarak gerekli
        güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik ve idari tedbirleri almakta, denetimleri yapmakta veya
        yaptırmaktadır.

        Bu kapsamda, Şirketimiz tarafından, kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirler, özel
        nitelikli kişisel veriler bakımından özenle uygulanmakta ve Şirketimiz bünyesinde gerekli denetimler
        sağlanmaktadır.

          6.1 İş Birimlerinin Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Konusunda Farkındalıklarının
           Arttırılması ve Denetimi
        Şirketimiz, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini
        önlemeye ve verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik farkındalığın artırılması için iş birimlerine gerekli
        eğitimlerin düzenlenmesini sağlamaktadır.

        Şirketimiz mevcut çalışanlarının ve bünyesine yeni dahil olan çalışanların kişisel verilerin korunması
        konusunda farkındalığının oluşması için gerekli sistemler kurmakta, konuya ilişkin ihtiyaç duyulması
        halinde danışmanlar ile çalışmaktadır. Bu doğrultuda Şirketimiz, ilgili eğitimlere, seminerlere ve
        bilgilendirme oturumlarına yapılan katılımlar değerlendirmekte olup ilgili mevzuatın güncellenmesine
        paralel olarak yeni eğitimler düzenlemektedir.


                              5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11