Page 9 - Nurol Enerji KVKK Politikası
P. 9

Müşteri Bilgisi     : Ticari  faaliyetlerimizin  gerçekleştirilmesi  esnasında  ürün  ve
                      hizmetlerimizden faydalanan müşterilerimize ilişkin elde edilen verilerdir.
        Müşteri İşlem Bilgisi  : Ürün ve hizmetlerimizin kullanımına yönelik kayıtlar ile müşterilerimizin
                      ürün ve hizmetlerimizin kullanımına yönelik talimat, talep vb bilgilerdir.
        İşlem Güvenliği Bilgisi  : Ticari faaliyetlerimizi yürütürken teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğimizi
                      sağlamamız için işlenen kişisel verilerdir (Log kayıtları, şifre ve parolalar, vb).
        Hukuki İşlem ve Uyum : Hukuki alacak ve haklarımızın tespiti, takibi ve borçlarımızın ifası ile kanuni
        Bilgisi           yükümlülüklerimiz ve Şirketimizin politikalarına uyum kapsamında işlenen
                      kişisel verilerdir.
        Talep/Şikayet Yönetimi : Şirketimize yöneltilmiş olan her türlü talep ve/veya şikayetin alınması ve
        Bilgisi           değerlendirilmesine ilişkin kişisel verilerdir.
        Görsel ve İşitsel Veri  : Fotoğraf, kamera/ses kayıtları gibi görsel veya işitsel niteliğe haiz verilerdir.
        Fiziksel Mekan Güvenlik : Fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan
        Bilgisi           kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel verilerdir.
        Denetim ve Teftiş Bilgisi  : Şirketimizin kanuni yükümlülükleri ve şirket politikalarına uyumu
                      kapsamında iç veya dış denetim faaliyetleri sırasında işlenen kişisel
                      verilerdir.
        Çalışan Adayı Bilgisi  :  Şirketimize herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da çalışan
                      ve/veya stajyer adaylarımızın özgeçmiş bilgileridir.
        Araç Bilgisi       : Veri sahibi ile ilişkilendirilen araçlar ile ilgili bilgiler plaka vb bilgilerdir.
        Aile Bireyleri ve Yakın : Şirketimizin iş birimleri tarafından yürütülen operasyonlar çerçevesinde
        Bilgisi           Şirketimizin ve veri sahibinin hukuki ve diğer menfaatlerini korumak
                      amacıyla kişisel veri sahibinin aile bireyleri (eş, anne, baba, çocuk), yakınları
                      ve acil durumlarda ulaşılabilecek diğer kişiler hakkındaki kişisel verilerdir.
        Özel Nitelikli Kişisel Veri  : Kanunun 6. maddesinde belirtilen (sağlık verileri, biyometrik veriler, din, üye
                      olunan dernekler vb) verilerdir.


        EK-3 KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI

        ANA AMAÇLAR (BİRİNCİL)            ALT AMAÇLAR (İKİNCİL)
                               Çalışanların performans/yetenek değerlendirme
                               süreçlerinin planlanması ve/veya icrası
                               Çalışan  adaylarının  başvuru,  seçme  ve
                               değerlendirme süreçlerinin planlaması ve/veya
                               yürütülmesi
                               Çalışanlara yönelik kurumsal iletişim ve/veya
         Şirketimizin insan kaynakları politikalarının ve  çalışanların katılım sağladığı kurumsal sosyal
         süreçlerinin planlanması ve/veya icra edilmesi
                               sorumluluk ve/veya sivil toplum kuruluşları
                               faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası
                               Şirket içi/dışı eğitim faaliyetlerinin planlanması
                               ve/veya icrası
                               Disiplin/etik süreçleri ile ilgili gerekli operasyonel
                               faaliyetlerin planlanması ve/veya icrası
                               Şirket faaliyetlerinin Şirket prosedürleri ve/veya
                               ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini
                               için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması
                               ve/veya icrası


                              8
   4   5   6   7   8   9   10   11   12