Page 4 - Nurol Enerji KVKK Politikası
P. 4

2.2.7   Şirketimizin Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması
          Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru
          menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri
          işlenebilecektir.

        2.3 Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi
        Kanun kapsamında hassasiyet arz eden kişisel verilere, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin
        mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle özel önem atfedilmiştir. Bu “özel nitelikli”
        kişisel veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve
        kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik
        tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

        Özel nitelikli kişisel veriler Şirketimiz tarafından, işbu Politika’da belirtilen ilkelere uygun olarak ve
        Kurul’un belirleyeceği yöntemler de dahil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak
        ve aşağıdaki şartların varlığı halinde işlenmektedir:

        (i)  Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi diğer
           bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde veri
           sahibinin açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınacaktır.

        (ii)  Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu
           hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile
           finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan
           kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi
           halde veri sahibinin açık rızası alınacaktır.

        2.4 İşlenen Kişisel Veri Kategorileri Ve İşlenme Amaçları
        Şirketimiz tarafından Kanun’a ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işbu Politika’da
        belirtilen amaçlar ve şartlar çerçevesinde işlenen kişisel veri kategorilerine ve bu kategoriler hakkında
        detaylı bilgilere işbu Politika’nın EK-2 (“Kişisel Veri Kategorileri”) dokümanından ulaşılması
        mümkündür.

        Kanun ve ilgili diğer mevzuatlara uygun şekilde işbu Politika’da detaylandırılan kişisel veriler ve özel
        nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları kapsamında Şirketimizin kişisel veri işleme amaçları aşağıdaki
        gibidir:

          1. Şirketimizin insan kaynakları politikalarının ve süreçlerinin planlanması ve/veya icra edilmesi,
          2. Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki ve teknik güvenliğinin
           temini faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
          3. Şirketimiz tarafından ve/veya Şirketimiz nam ve hesabına sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili
           kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere
           önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve/veya icrası,
          4. Şirketimiz tarafından ve/veya Şirketimiz nam ve hesabına sunulan ürün ve/veya hizmetlerden
           ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin
           yürütülmesi,
          5. Şirketimiz tarafından yürütülen ticari ve/veya operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için
           ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin
           yürütülmesi,
          6. Şirketimizin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve/veya icrası.


                              3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9